Vzdělávání zaměstnanců

 • Název programu: Operační program Zaměstnanost
 • Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Výzva: 03_19_097 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
 • Název projektu: BRAIN computers s.r.o. – vzdělávání zaměstnanců
 • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013714
 • Cíl projektu: podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti. Kurzy budou realizovány v oblastech z oblasti Měkkých a manažerských dovedností, Obecných IT, Účetních, ekonomických a právních kurzů, Jazykových kurzů a Specializovaných IT.
 • Datum zahájení realizace projektu: 1.12.2019
 • Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 30.10.2021
 • Cílová skupina: Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

Projekt je realizován z Evropského sociálního fondu (85% dotace) a s 15% finanční spoluúčastí Příjemce.

Aktualizace informací k 5. monitorovacímu období 1.11. 2021 – 30.4. 2022

V 5. monitorovacím období od 1.11.2021 do 30.4.2022 Příjemce realizoval 10 kurzů, a to z různých oblastí. Čerpal z oblasti Měkkých a manažerských dovedností, z Obecných a Specializovaných IT, z Účetních a rovněž z Jazykových dovedností.

Zařazení tří kurzů do oblasti Specializovaných IT bylo rozhodnuto na základě nalezení alternativy k vyjmenovaným kurzům z metodiky. Konkrétně pak:

 1. Školení Microsoft Exchange Server – správa (alternativa k Windows server- správa server)
 2. Sophos Firewall – Architect (altrnativa k zabezpečení webových aplikací)
 3. Zabbix – úvod XML (alternativa XML)

Celkově v daném monitorovacím období Příjemce proškolil 375 osobohodin.

V daném monitorovacím období Příjemce z této vzdělávací oblasti proškolil 375 osobohodin.

Aktualizace informací k 4. monitorovacímu období 1.5. 2021 – 31.10. 2021

V daném období byl realizován a ukončen pouze jeden kurz, a to z oblasti Účetnictví. Bohužel opatření spojená s COVID19 velmi komplikují realizaci vzdělávání našich zaměstnanců. I z tohoto důvodu jsme tedy požádali o prodloužení našeho projektu a doufáme, že následující měsíce již budou ke vzdělávání příznivější.

Aktualizace informací k 3. monitorovacímu období 1.11. 2020 – 30.4. 2021

V daném monitorovacím období realizoval Příjemce pouze 2 kurzy – jeden z oblasti Obecných IT a druhý z oblasti Měkkých a manažerských dovedností. Celkově vyčerpal 204 osobohodin.

Aktualizace informací k 2. monitorovacímu období 1.5. 2020 – 31.10. 2020

V daném monitorovacím období Příjemce předkládá k proplacení 2 kurzy, s počtem absolvovaných osobohodin 384.

ZoR č. 1.

V 1. monitorovacím období bylo v rámci projektu proškoleno celkem 989 osobohodin, a to 828 hodin v rámci Měkkých a manažerských dovedností, 5 hodin z oblasti Účetních, ekonomických a právních služeb a 156 osobohodin v rámci Jazykového vzdělávání. Realizováno a dokončeno bylo celkem 7 kurzů. Do projektu již vstoupilo 14 osob. Další školení jsou naplánována.

Co potřebujete vyřešit ? Ozveme se Vám nazpět

Než začneme poskytovat službu outsourcing IT, zpracujeme nejdříve vstupní audit informačních technologií. Tento audit slouží k zjištění aktuálního stavu výpočetní techniky a softwarového vybavení a zároveň k vytvoření návrhu pro případné změny a optimalizace. Na základě výsledků auditu navrhneme specifikaci parametrů smlouvy a cenové nabídky.

Kontakt

+420 596 620 071
+420 596 620 070
obchod@brain.cz

  Aktuality / Reference