Vzdělávání zaměstnanců

 • Název programu: Operační program Zaměstnanost
 • Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Výzva: 03_19_097 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
 • Název projektu: BRAIN computers s.r.o. – vzdělávání zaměstnanců
 • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013714
 • Cíl projektu: podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti. Kurzy budou realizovány v oblastech z oblasti Měkkých a manažerských dovedností, Obecných IT, Účetních, ekonomických a právních kurzů, Jazykových kurzů a Specializovaných IT.
 • Datum zahájení realizace projektu: 1.12.2019
 • Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 30.10.2021
 • Cílová skupina: Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

Projekt je realizován z Evropského sociálního fondu (85% dotace) a s 15% finanční spoluúčastí Příjemce.

Aktualizace informací k 6. monitorovacímu období 1.5. 2022 – 30.10. 2022

I v posledním období realizace projektu Příjemce aktivně využil volné osobohodiny a zajistil pro své zaměstnance 3 kurzy. Bylo proškoleno 48 osobohodin v rámci oblasti Měkkých a manažerských dovedností, 16 z oblasti Obecné IT a dále 96 osobohodin v rámci Jazykového vzdělávání.

Příjemce splnil všechny předepsané povinné indikátory a maximálně využil možností projektu. Celkově projekt hodnotí velmi dobře a pokud se mu naskytne možnost podat Žádost o projekt na vzdělávání svých zaměstnanců i v budoucnu, v rámci nových Výzev vyhlašovaných MPSV, určitě bude uvažovat o přípravě žádosti.

Aktualizace informací k 5. monitorovacímu období 1.11. 2021 – 30.4. 2022

V 5. monitorovacím období od 1.11.2021 do 30.4.2022 Příjemce realizoval 10 kurzů, a to z různých oblastí. Čerpal z oblasti Měkkých a manažerských dovedností, z Obecných a Specializovaných IT, z Účetních a rovněž z Jazykových dovedností.

Zařazení tří kurzů do oblasti Specializovaných IT bylo rozhodnuto na základě nalezení alternativy k vyjmenovaným kurzům z metodiky. Konkrétně pak:

 1. Školení Microsoft Exchange Server – správa (alternativa k Windows server- správa server)
 2. Sophos Firewall – Architect (altrnativa k zabezpečení webových aplikací)
 3. Zabbix – úvod XML (alternativa XML)

Celkově v daném monitorovacím období Příjemce proškolil 375 osobohodin.

V daném monitorovacím období Příjemce z této vzdělávací oblasti proškolil 375 osobohodin.

Aktualizace informací k 4. monitorovacímu období 1.5. 2021 – 31.10. 2021

V daném období byl realizován a ukončen pouze jeden kurz, a to z oblasti Účetnictví. Bohužel opatření spojená s COVID19 velmi komplikují realizaci vzdělávání našich zaměstnanců. I z tohoto důvodu jsme tedy požádali o prodloužení našeho projektu a doufáme, že následující měsíce již budou ke vzdělávání příznivější.

Aktualizace informací k 3. monitorovacímu období 1.11. 2020 – 30.4. 2021

V daném monitorovacím období realizoval Příjemce pouze 2 kurzy – jeden z oblasti Obecných IT a druhý z oblasti Měkkých a manažerských dovedností. Celkově vyčerpal 204 osobohodin.

Aktualizace informací k 2. monitorovacímu období 1.5. 2020 – 31.10. 2020

V daném monitorovacím období Příjemce předkládá k proplacení 2 kurzy, s počtem absolvovaných osobohodin 384.

ZoR č. 1.

V 1. monitorovacím období bylo v rámci projektu proškoleno celkem 989 osobohodin, a to 828 hodin v rámci Měkkých a manažerských dovedností, 5 hodin z oblasti Účetních, ekonomických a právních služeb a 156 osobohodin v rámci Jazykového vzdělávání. Realizováno a dokončeno bylo celkem 7 kurzů. Do projektu již vstoupilo 14 osob. Další školení jsou naplánována.

Co potřebujete vyřešit? Ozveme se Vám nazpět

Než začneme poskytovat službu outsourcing IT, zpracujeme nejdříve vstupní audit informačních technologií. Tento audit slouží k zjištění aktuálního stavu výpočetní techniky a softwarového vybavení a zároveň k vytvoření návrhu pro případné změny a optimalizace. Na základě výsledků auditu navrhneme specifikaci parametrů smlouvy a cenové nabídky.

Kontakt

+420 596 620 071
+420 596 620 070
obchod@brain.cz

  Aktuality / Reference